Kategorie

Společnost HANAH MARIAH s.r.o. se sídlem v Praze, Vladislavova 133/6, 110 00 Praha 1, IČ: 25505033, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 229888 (dále také „my“) jako správce osobních údajů, Vás, jako uživatele webových stránek www.parexcellence.cz („webové stránky“), informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásad ochrany soukromí.

Bezpečí Vašich osobních údajů je pro nás prioritou a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanoveními v oblasti ochrany osobních údajů.

Dále v textu se dozvíte zejména:

 • Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat,
 • Za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat,
 • Komu mohou být Vaše osobní údaje předány,
 • Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat
 • Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

V případě, že budete potřebovat jakoukoli část textu vysvětlit, poradit nebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese servis@parexcellence.cz.

1. ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.1. Když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o sobě nebo Vaší společnosti. Těmito údaji mohou být zejména:

 • Vaše jméno a příjmení
 • Adresa
 • Obchodní firma
 • Sídlo společnosti
 • Identifikační číslo a daňové identifikační číslo
 • Telefonní číslo
 • E-mailová adresa

Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali.

1.2. Když na našich webových stránkách zakoupíte zboží, pro uzavření a splnění smlouvy potřebujeme Vaše osobní údaje. Těmi jsou:

 • Vaše jméno a příjmení
 • Adresa pro doručení
 • Telefonní číslo
 • E-mailová adresa

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem splnění smlouvy.

V případě, že u nás nakoupíte, uložíme Vámi zadané údaje pro použití při příštím nákupu.

Na našich webových stránkách si můžete vytvořit zákaznický účet, který je zabezpečen heslem, pro zjednodušené objednávání nebo přístup k historii objednávek. V tomto případě zpracováváme také ty osobní údaje, které nám o sobě prostřednictvím svého účtu poskytnete včetně historie Vašich nákupů u nás, a to za účelem správy zákaznického účtu, vytváření seznamu oblíbených položek pro další nákup a za účelem zasílání nabídek našeho zboží.

Když si u nás zakoupíte naše zboží, Vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o zboží, které by Vás podle našeho názoru mohlo zajímat. Z odebírání obchodních sdělení se můžete kdykoli odhlásit odkazem v e-mailech nebo zasláním zprávy na servis@parexcellence.cz.

1.3. Udělíte-li nám k tomu na webových stránkách souhlas, budeme Vámi poskytnuté osobní údaje včetně Vaší nákupní historie, zpracovávat taktéž pro následující účely:

 • Provádění marketingových analýz a statistik včetně profilování
 • Zasílání obchodních sdělení tykajících se zboží

Udělení tohoto souhlasu je dobrovolné a jeho poskytnutí Vám neukládá žádný právní předpis. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat, tím není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.

1.4. Cookies jsou malé textové soubory obsahující krátké údaje, které mohou být při návštěvě webové stránky uloženy do zařízení uživatele. Na našich webových stránkách používáme soubory cookie, které slouží k následujícím účelům:

 • Pro správnou funkčnost košíku tak, abyste co nejjednodušeji dokončili svoji objednávku
 • Pro zapamatování Vašich přihlašovacích údajů, takže je nemusíte opakovaně zadávat
 • Co nejlepší přizpůsobení našich stránek Vašim požadavkům díky sledování návštěvnosti, Vašemu pohybu po stánkách a využitých funkcích
 • Zjištění informací o prohlížení reklam, abychom Vám nezobrazovali reklamu na zboží, o které nemáte zájem.

Cookie lze také rozdělit dle jejich funkčnosti na:

 • Analytické, které nám pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí našeho webu tím, že pochopíme, jak jej uživatelé používají
 • Konverzní, které nám umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů
 • Trackingové (sledovací), které v kombinaci s konverzními pomáhají analyzovat výkon různých prodejních kanálů
 • Remarketingové, které používáme pro personalizaci obsahu reklam a jejich správného zacílení
 • Esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost webu

Nastavení použití souborů cookie je součástí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookies ve výchozím nastavení automaticky přijímá. Soubory cookies lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo omezit je na Vámi vybrané typy.

Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie můžete nalézt na webových stránkách nebo v další dokumentaci internetových prohlížečů:

 • Chrome
 • Firefox
 • Internet Explorer
 • Android
 • Safari

Účinný nástroj pro správu souborů cookie je taktéž k dispozici na stránkách http://www.youronlinechoices.com/cz/

2. KDO MÁ PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM

Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování.

Vaše osobní údaje budou předány třetím osobám či jinak zprostředkovány pouze tehdy, je-li to nezbytné v rámci plnění kupní smlouvy, na základě oprávněného zájmu, nebo pokud jste s tím předem vyslovili souhlas.

 1. Sesterským společnostem a zpracovatelům na základě plnění kupní smlouvy pro výkon interních procesů a postupů.
 2. Společnostem vydávajícím kreditní karty, poskytovatelům platebních služeb za účelem zpracování plateb a bankám na základě Vaší objednávky, plnění kupní smlouvy
 3. Přepravcům za účelem dodání Vámi objednaných produktů a řešení reklamací včetně odstoupení od smlouvy
 4. Našim partnerům ve věrnostních schématech, do kterých se zapojíte
 5. Dalším poskytovatelům služeb, třetím stranám zapojeným do zpracování dat
 6. Třetím stranám například právním zástupcům, externím účetním firmám, auditorům
 7. Veřejným orgánům, například policie, soudy, finanční úřad
 8. Třetím stranám provádějícím průzkumy mezi zákazníky

Pokud třetí osoby použijí údaje v rámci jejich oprávněného zájmu, nenese za tato zpracování správce zodpovědnost. Tato zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů příslušných společností a osob.

3. ZABEZPEČNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A DOBA UCHOVÁVÁNÍ

3.1. Zabezpečení osobních údajů

 • Vaše osobní údaje se k nám přenášejí v zakódované podobě. Používáme kódovací systém SSL (secure socker layer).  Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatní systémy pomocí technických a organizačních opatření proti ztrátě a zničení Vašich údajů, proti přístupu neoprávněných osob k Vašim údajům, jejich pozměňování či rozšiřování.
 • U našich zpracovatelů vyžadujeme prokázání souladu jejich systémů s nařízením GDPR
 • Přístup do Vašeho zákaznického účtu je možný pouze po zadání Vašeho osobního hesla. V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že je nezbytné, abyste Vaše přístupové údaje nesdělovali třetím osobám a po ukončení Vaší činnosti v zákaznickém účtu vždy zavřeli okno svého webového prohlížeče, zejména tehdy, jestliže používáte počítač společně s jinými uživateli. Nepřebíráme odpovědnost za zneužití použití hesel, ledaže bychom tuto situaci přímo způsobili

3.2. Doba zpracování

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme

 • Po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z kupní smlouvy, tj. po dobu objednávky a záruční doby
 • 1 rok od skončení záruční doby z důvodu řešení potencionálních sporů
 • Po dobu, po kterou jsme je My jako správce povinni uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. Účetní doklady námi vystavené jsou v souladu se zákonem archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení
 • Komunikace je uchovávána 2 roky
 • Souhlas s marketingovými nabídkami je platný po dobu 4 let nebo do odvolání

V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování nebo je dána právními předpisy v oblasti zpracování osobních údajů.

4. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva.

 • Právo na přístup k osobním údajům

Kdykoli můžete požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

 • Právo na opravu

Kdykoli nás můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

 • Právo na výmaz

Musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, zpracování je protiprávní, vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo nám to ukládá zákonná povinnost.

 • Právo na omezení zpracování

Dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

 • Právo vznést námitku

Můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

V případě jakýchkoliv dotazů, komentářů a žádostí ohledně ochrany osobních údajů nás neváhejte kontaktovat na adrese servis@parexcellence.cz.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou platné od 25. 5. 2018